Skip links

Algemene voorwaarden

Arti Kozijnen – KvK 85733857

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Trustmark
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Webshop Trustmark en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Arti kozijnen

Vestigingsadres:
Kalimantanstraat 23 B
7512 HL
Enschede

Telefoonnummer: 053 – 2110145

Bereikbaarheid:
Van (MA – VRIJ) 09:00 -17:30

E-mailadres: Info@artikozijnen.nl

KvK-nummer: 85733857

Btw-nummer: NL004139067B59

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument
heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij

is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een
winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het

gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
1.4
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte

informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde
van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is
de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,
vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water,
gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op

een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont

dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn

kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door
de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud
en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd
zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen

invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond
van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of
in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend

worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen

de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen

na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande

de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument
een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de
door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10%
over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum
van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden

ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Webshop Trustmark (www.webshoptrustmark.be). De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Webshop Trustmark gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering

van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de rechter,

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Trustmark

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende
wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de
looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Webshop Trustmark:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam, Nederland

Bijlage I: Herroepingsformulier

Herroepingsformulier Arti kozijnen

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. Wij vragen u om, voor een snelle en goede verwerking van de retourzending, het formulier volledig in te vullen. Uw ordernummer kunt u terug vinden in uw bevestigingsmail.

Print het formulier uit en voeg dit toe aan uw pakket welke u verzend naar:

Arti kozijnen
t.a.v. Afdeling retouren
Kalimantanstraat 23 B
7512 HL
Enschede

Hierbij herroep ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

Ordernummer: Naam:
Adres:
Postcode en plaats:

IBAN-nummer*:
* Op dit IBAN-nummer wordt het geld retour gestort.

Handtekening :

Datum:

AANVULLENDE VOORWAARDEN ARTI KOZIJNEN

Gevestigd aan de Kalimantanstraat 23 B, 7512 HL te Enschede, Overijssel Ingeschreven bij de KVK onder nummer 85733857

Introductie

Hieronder treft u de Aanvullende voorwaarden van Arti Kozijnen aan. Deze zijn van toepassing op overeenkomsten met zowel
consumenten als zakelijke opdrachtgevers. Ten aanzien van Consumenten die een product hebben aangeschaft via de

webshop van Arti kozijnen, geldt dat de onderhavige voorwaarden een aanvulling vormen op de ‘Webshop Trustmark
Algemene Voorwaarden’. Voor alle overige overeenkomsten, gelden uitsluitend de onderhavige voorwaarden. In geval van

tegenstrijdigheden tussen de onderhavige voorwaarden en de Webshop Trustmark Algemene Voorwaarden, prevaleren in dat
geval de laatstgenoemde voorwaarden. De in deze voorwaarden opgenomen afwijkingen ten opzichte van de Webshop

Trustmark Algemene Voorwaarden gelden niet voor de Consument, tenzij de Consument daardoor in een voordeligere positie
komt te verkeren.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Arti Kozijnen: de wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene

voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Arti Kozijnen, opdracht geeft
tot het verrichten van Werkzaamheden of producten bij Arti Kozijnen afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met
Arti Kozijnen in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
3. Consument: de Opdrachtgever die bij het aangaan van een Overeenkomst met Arti Kozijnen niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Arti Kozijnen en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Arti Kozijnen uit anderen hoofde

worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals
vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging, alsmede alle Werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig

kunnen zijn.
6. Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan Arti Kozijnen ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de
uitvoering van de opdracht door Arti Kozijnen vervaardigde (schriftelijke) stukken, daaronder mede begrepen
tekeningen, vergunningen, rapporten, berekeningen, bestekken, digitale bestanden en andere gegevensdragers.
7. Partijen: Arti Kozijnen en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”. 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal
(bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende
vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, Werkzaamheden,
diensten en leveringen van Arti Kozijnen, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen

uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Ten aanzien van Consumenten die een product hebben aangeschaft via de webshop van Arti Kozijnen, geldt dat de
onderhavige voorwaarden een aanvulling vormen op de ‘Webshop Trustmark Algemene Voorwaarden’. Voor alle
overige overeenkomsten, gelden uitsluitend de onderhavige voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de
onderhavige voorwaarden en de Webshop Trustmark Algemene Voorwaarden, prevaleren in dat geval de
laatstgenoemde voorwaarden. De in deze voorwaarden opgenomen afwijkingen ten opzichte van de Webshop
Trustmark Algemene Voorwaarden gelden niet voor de Consument, tenzij de Consument daardoor in een voordeligere
positie komt te verkeren.
3. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Arti
Kozijnen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
4. Wanneer door Arti Kozijnen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige

algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Arti Kozijnen de onderhavige

voorwaarden toepast.
5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Arti Kozijnen, voor de uitvoering
waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de
onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met
Arti Kozijnen in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Arti Kozijnen vast te stellen
nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
7. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien
Arti Kozijnen dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen partijen gesloten Overeenkomst aan de
Opdrachtgever ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.
8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Arti Kozijnen gesloten Overeenkomst en de
onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
9. Arti Kozijnen behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van
reeds gesloten Overeenkomsten. ArtiKozijnen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra
hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Arti Kozijnen zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders
wordt aangegeven.
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Arti Kozijnen opgegeven

maten, hoeveelheden, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens of informatie waarop Arti Kozijnen zijn

aanbieding baseert. Indien achteraf blijkt dat door de Opdrachtgever opgegeven maten, hoeveelheden en/of andere
gegevens en informatie niet overeenstemde met de werkelijkheid, is Arti Kozijnen gerechtigd de extra kosten die

hieruit voortvloeien aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Arti Kozijnen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of het
leveren van een gedeelte van de zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De omvang van de Werkzaamheden wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven
omschrijving van de Overeenkomst. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
Overeenkomsten.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Arti Kozijnen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder het maken van niet vooraf
overeengekomen tekeningen en berekeningen.
6. Prijzen, tarieven en (op)levertermijnen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte
gegevens c.q. ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van te leveren en/of te verwerken zaken. Mochten deze
gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde
prijzen, tarieven en (op)levertermijnen.
7. Arti Kozijnen aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de
Opdrachtgever en/of derden uitgewerkte Bescheiden, noch voor de juistheid van de eventueel hierbij gegeven
specificaties van afmetingen, maten, hoeveelheden en materialen, tenzij Arti Kozijnen dit uitdrukkelijk schriftelijk aan
de Opdrachtgever heeft bevestigd.
8. Arti Kozijnen heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in
rekening te brengen, mits Arti Kozijnen de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
9. Alle bij de offerte of aanbieding door Arti Kozijnen verstrekte tekeningen, technische beschrijvingen, rapporten,
afbeeldingen, monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Arti Kozijnen en dienen op eerste
verzoek van Arti Kozijnen te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

10. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de
daadwerkelijk door Arti Kozijnen gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Arti Kozijnen gemaakte kosten zullen

aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11. Arti Kozijnen kan niet aan haar offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van
redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de
offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Arti Kozijnen eerst dan tot stand nadat Arti Kozijnen een
opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd dan wel zodra Arti Kozijnen met instemming van de

Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de
Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk

protesteert.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de
Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ArtiKozijnen anders vermeldt.
3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Arti Kozijnen slechts, indien deze
door Arti Kozijnen schriftelijk zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen 3 werkdagen schriftelijk
protest heeft aangetekend.
4. Voor Overeenkomsten, Werkzaamheden of leveringen waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven,
behoudens schriftelijk bezwaar binnen 7 werkdagen na factuurdatum.
5. Elke Overeenkomst wordt door Arti Kozijnen aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Arti Kozijnen bevoegd
is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de
Overeenkomst. Mocht Arti Kozijnen van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende)
kredietwaardig is, dan heeft Arti Kozijnen het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een

dergelijke opschorting sprake is, dan zal Arti Kozijnen de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen
en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

Artikel 5. Prijswijzigingen

1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan,
is ArtiKozijnen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Arti Kozijnen is in ieder geval
bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Arti
Kozijnen redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Arti Kozijnen kunnen worden toegerekend
of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
2. Voorts worden aan de Opdrachtgever onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte
plaatsvinden:
a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde
of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere
lasten;
b. door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW
of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers.
3. Indien Arti Kozijnen van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de
Opdrachtgever hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Facturatie en betaling

1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Arti Kozijnen aan te geven
wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Arti Kozijnen is gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetalingen van

de Opdrachtgever te verlangen, voordat Arti Kozijnen (verdere) uitvoering aan de Overeenkomst geeft.
2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim

zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle

(buiten)gerechtelijke kosten welke Arti Kozijnen maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte –
komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding

verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk
door Arti Kozijnen gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in

aanmerking.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Arti Kozijnen bevoegd de
nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van
Werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde
geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Arti Kozijnen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn
om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Arti
Kozijnen en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Arti Kozijnen onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk
gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Arti Kozijnen gesloten Overeenkomst.
7. Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Arti Kozijnen heeft, dan ziet de
Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien
de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat:
a. alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, toestemmingen en goedkeuringen tijdig en in
de door Arti Kozijnen gewenste vorm aan Arti Kozijnen ter beschikking worden gesteld, tenzij en slechts voor
zover partijen niet zijn overeengekomen dat Arti Kozijnen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen e.d. zal
aanvragen;
b. de bouwkundige voorzieningen gereed zijn, zodanig dat de Werkzaamheden van Arti Kozijnen zonder

onderbrekingen uitgevoerd kunnen worden;
c. de locatie of ruimte waar de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd vrij is van belemmeringen en obstakels,
die de uitvoering van de Werkzaamheden in de weg staan;
d. Arti Kozijnen op de vooraf bekendgemaakte datums en werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de
Werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en
andere overheidsvoorschriften;
e. ingeval het niet mogelijk is dat Arti Kozijnen op de overeengekomen datum en tijd van aanvang met haar
Werkzaamheden kan starten Arti Kozijnen hiervan zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk 5 werkdagen voor de
overeengekomen datum – op de hoogte zal worden gesteld. Een en ander, tenzij partijen hiervoor uitdrukkelijk
schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen;
f. de eventueel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden de door hen uit te voeren Werkzaamheden c.q.
leveringen zodanig en tijdig verrichten, dat Arti Kozijnen hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging
ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst;
g. de locatie waar de Werkzaamheden verricht dienen te worden goed bereikbaar en berijdbaar is voor (het vervoer
c.q. aanvoer van) materieel, materialen en personen;
h. Arti Kozijnen voor de uitvoering van de Werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden van de voor
de Werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas en water. De aansluit- en verbruikskosten zijn voor rekening van
de Opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening
van de Opdrachtgever.
2. Voor zover de Opdrachtgever zich in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft verbonden tot de levering
van bepaalde materialen of het verrichten van bepaalde Werkzaamheden, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk
voor de tijdige levering, respectievelijk uitvoering, daarvan.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Arti Kozijnen gerechtigd de uitvoering van
de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan.
Eventuele schade en wachturen die voor Arti Kozijnen ontstaan als gevolg van het niet voldoen aan voormelde
verplichtingen, zullen door Arti Kozijnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. In geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde
verplichtingen, wordt voor Arti Kozijnen een zodanige verlenging van levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in

aanmerking genomen – redelijk is.

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Arti Kozijnen heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de
hoogte te stellen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

2. Afspraken met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Arti Kozijnen binden deze laatste niet, tenzij Arti
Kozijnen deze afspraak schriftelijk heeft bevestigd.
3. De Opdrachtgever staat Arti Kozijnen toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of op het werk zelf aan te

brengen.

Artikel 9. Meer- en minderwerk

1. Het werk omvat alleen hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Meer- en minderwerk vóór of tijdens de uitvoering
van de Werkzaamheden opgedragen, wordt door Arti Kozijnen aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de
geldende tarieven, met dien verstande, dat Arti Kozijnen in het geval van minderwerk gerechtigd is een vergoeding ter
zake gederfde inkomsten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen van 15% van de oorspronkelijke waarde. Arti
Kozijnen is gerechtigd meerwerk direct na uitvoering daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst;
b. ingeval van wijzigingen van de randvoorwaarden bij de Overeenkomst als verwoord in de offerte van ArtiKozijnen;
c. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen voor
zover deze voor of bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;
d. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
e. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
f. wanneer milieuverontreiniging in de ruimste zin van het woord wordt geconstateerd, waaronder asbesthoudende
delen, en/of aanwezigheid van de uitvoering belemmerde objecten;
g. wanneer de Opdrachtgever aangeeft dat er in verband met vorst niet mag worden gewerkt, terwijl de officiële
vorstverletregeling niet van toepassing is;

h. in de gevallen waarin verrekening van meer- en minder werk in de Overeenkomst is voorgeschreven.
3. Meer- en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen (op)levertermijn. Zonder

daarmee in verzuim te geraken, kan Arti Kozijnen een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in
kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten Werkzaamheden.

4. Indien meer- of minderwerk consequenties heeft voor de Overeenkomst in kwalitatief of financieel opzicht, zal Arti
Kozijnen de Opdrachtgever daarvan binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 10. Leverings- en uitvoeringstermijnen

Indien Arti Kozijnen een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts
indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een

termijn dient Opdrachtgever Arti Kozijnen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Arti Kozijnen dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 11. Oplevering en reclames

1. Een door Arti uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door Arti Kozijnen aan de Opdrachtgever te zijn
opgeleverd op het tijdstip dat Arti Kozijnen schriftelijk aan de Opdrachtgever te kennen geeft dat het betreffende werk,

dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat Opdrachtgever het betreffende werk, dan wel project, in gebruik
heeft genomen.
2. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is Arti Kozijnen niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het

werk, tenzij sprake is van een gebrek dat in de garantietermijn optreedt en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de
Opdrachtgever ontdekt had kunnen worden, tenzij Arti Kozijnen aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van

waarschijnlijkheid kan worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Opdrachtgever kan worden
toegerekend.
3. Opdrachtgever zal Arti Kozijnen in staat stellen om een ingediende reclame te controleren.

4. Indien Arti Kozijnen en Opdrachtgever in onderling overleg besluiten om ter beslechting daarvan een geschil over enig
in dit artikel bepaalde aan een derde voor te leggen, dan zullen de kosten, die deze derde in een voorkomend geval

voor zijn werkzaamheden zal berekenen voor rekening komen van de partij, die door deze derde in het ongelijk wordt
gesteld.
5. Arti Kozijnen zal alle gebreken die het werk vertoont, binnen een redelijke termijn en in overleg met Opdrachtgever

herstellen ofwel (delen van) het werk vervangen.
6. Alle aan het herstel van gebrek, of de vervanging van (delen van) het werk en het weer ingebruikstelling van het werk,
of – indien dit tot een groter object behoort – de weer ingebruikstelling van dat object verbonden kosten, zijn voor
rekening van Arti Kozijnen.
7. Indien Arti Kozijnen in gebreke blijft aan haar in dit artikel opgenomen garantieverplichting te voldoen, heeft
Opdrachtgever het recht voor rekening en risico van Opdrachtgever het nodige te verrichten of door derden te doen
verrichten. Opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten met aan Arti Kozijnen verschuldigde bedragen te
verrekenen.
8. De rechtsvorderingen uit hoofde van de in dit artikel bedoelde gebreken zijn niet ontvankelijk, indien zij worden
ingesteld na verloop van 1 jaar na de datum waarop het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt.

Artikel 12. Levering van zaken

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Enschede 2. Indien de levering van producten geschiedt aan een door Opdrachtgever opgegeven afleveringsadres, dan hanteert Arti
Kozijnen een zogenaamde ‘drempellevering’. Dit houdt in dat de producten tot aan de voorzijde van het huis geleverd

wordt. De Opdrachtgever dient het product zelf naar het terrein op of naar binnen toe te verplaatsen.
3. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever de zaken zal af (doen) halen of zelf voor het transport zorg zal dragen,

moeten de zaken die gereed zijn voor afhaal of verzending zijn, binnen 5 dagen na kennisgeving bij het bedrijf of
magazijn van Arti Kozijnen worden afgehaald. Arti Kozijnen zal hiertoe contact met de Opdrachtgever opnemen om de

datum en het tijdstip van levering/afhaal in overleg te bepalen. In deze gevallen is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk
voor het beoordelen of de NEN3569 norm van toepassing is en voor het in acht nemen van deze norm. Het risico met
betrekking tot de zaken gaat in dit geval op de Opdrachtgever over op het moment dat door de Opdrachtgever of een
door de Opdrachtgever ingeschakelde derde begint met het in- of opladen van de zaken. Indien Arti Kozijnen de zaken

in- of oplaadt, zijn de zaken voor risico van de Opdrachtgever op het moment dat de zaken zijn in- of opgeladen.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de
Opdrachtgever, behoudt Arti Kozijnen zich het recht voor die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te
(doen) slaan, alles zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Arti Kozijnen ontstaat voor
beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Arti Kozijnen zal in overleg met de Opdrachtgever een
redelijke termijn afspreken waarbinnen Arti Kozijnen Opdrachtgever in staat zal stellen de zaken alsnog in ontvangst te
nemen of af te halen. Een en ander, tenzij Arti Kozijnen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
5. Indien Opdrachtgever ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen te voldoen, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Arti Kozijnen het recht de
Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk
te ontbinden. Arti Kozijnen is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering
van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen
koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.
6. Verpakkingsmaterialen worden door Arti Kozijnen niet teruggenomen. Indien Opdrachtgever specifieke eisen met
betrekking tot door Arti Kozijnen te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze
verpakkingen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13. Onderzoek bij aflevering

1. De Opdrachtgever dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen
is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen uiterlijk binnen 48 uur na

levering per e-mail of telefonisch bij Arti Kozijnen te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn
geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Opdrachtgever aanvaard. De Opdrachtgever dient

de gebrekkige producten voor de beoordeling van de klacht ter beschikking van Arti Kozijnen te houden. Het indienen

van een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ten aanzien van de betreffende producten niet op.
2. Mochten de producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Opdrachtgever

hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het
afleverbewijs.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Arti Kozijnen geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Arti Kozijnen tot op het moment dat de
Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Arti Kozijnen uit hoofde van enige met

Arti Kozijnen gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van Werkzaamheden en/of
diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder

begrepen.
2. Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het
eigendomsvoorbehoud van Arti Kozijnen. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het
eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Opdrachtgever Arti Kozijnen hiervan onverwijld op de hoogte
stellen.
3. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van
Arti Kozijnen bevinden, behoudt Arti Kozijnen zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere
zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Arti Kozijnen uit welke hoofde dan ook
nog jegens de Opdrachtgever mocht hebben.
4. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Arti Kozijnen te (doen) houden. 5. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en
waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Arti Kozijnen op eerste
verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van
voormelde verzekeringen zullen, zodra Arti Kozijnen zulks wenst, door Opdrachtgever aan Arti Kozijnen stil worden
verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Arti Kozijnen tegen de Opdrachtgever.

Artikel 15. Kwaliteit en conformiteit

1. Arti Kozijnen ziet er op toe dat alle door haar te leveren, te gebruik en te verwerken zaken van de hiervoor
gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming, voldoen aan de in redelijkheid te stellen eisen en

eventueel de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen,
worden door Arti Kozijnen te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet
bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en
geven de Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de
Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
3. Eventuele kleurafwijkingen van door Arti Kozijnen te gebruiken materialen dienen voor aanvang van de montage door
de Opdrachtgever te worden vastgesteld. Indien Opdrachtgever de mogelijkheid voorbij laat gaan om de materialen
voor montage te beoordelen op kleurverschillen, dan komt het risico daarvan voor rekening van de Opdrachtgever en
vervalt het recht om over deze kleurverschillen na de (op)levering te reclameren.
4. De verantwoording voor naleving van het bouwbesluit NEN3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) ligt bij de
Opdrachtgever. Door Arti Kozijnen geleverde kozijnen zijn niet standaard uitgerust met veiligheidsglas.
5. Grondslag voor de aangeboden materialen is dat deze zijn berekend voor de montage in winddrukgebied 2, gebouwd
met een gebouwhoogte van 8 meter en conform de normering NEN6702, tabel 1A, d.d. 17-01-2006.
6. Zout- en chloorlucht kunnen het hang- en sluitwerk aantasten. Arti Kozijnen is niet verantwoordelijk voor schade die
hierdoor ontstaat.
7. Producten worden door Arti Kozijnen niet standaard met het SKG Keurmerk geleverd.

Artikel 16. Garantie op zaken

1. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Opdrachtgever toekent en welke dwingendrechtelijk van aard
zijn, garandeert Arti Kozijnen de kwaliteit van de door haar geleverde producten zoals deze door Partijen bij de

koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en mochten worden verwacht.
2. Arti Kozijnen levert standaard vijf jaar garantie op kozijnen en één jaar garantie op glas. Deze termijnen kunnen
afwijken per merk en product.

3. Opdrachtgever dient de producten bij afhalen te controleren op eventuele beschadigingen en bij goedkeuring door de
Opdrachtgever en opdrachtnemer worden deze onbeschadigd meegenomen door de Opdrachtgever. Voor

beschadigingen die ontstaan tijdens het transport door de Opdrachtgever, is opdrachtnemer derhalve niet aansprakelijk
en kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.
4. Deuren hoger dan 240 cm kunnen kromtrekken. Hierop verleent Arti Kozijnen geen garantie.

5. Indien de Opdrachtgever de producten zelf monteert, vervalt iedere garantie bij niet correct uitgevoerde montage.
6. Producten die aantoonbaar ondeugdelijk zijn, zullen door Arti Kozijnen kosteloos worden vervangen. Indien vervanging

niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende product niet meer leverbaar is, zal Arti Kozijnen het
aankoopbedrag aan de Opdrachtgever terugbetalen.
7. Door voldoening aan de in lid 6 van dit artikel genoemde prestaties zal Arti Kozijnen ter zake van zijn

garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Arti Kozijnen tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn
gehouden, behoudens wettelijke (garantie)verplichtingen van dwingend recht.
8. Producten die ter vervanging of ter beoordeling onder kwaliteitsgarantie aan Arti Kozijnen worden vervoerd of

toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Opdrachtgever, ongeacht wie de wijze van transport of verzending
heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
9. Gebrekkige producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de

verkoopmedewerkers van ArtiKozijnen heeft plaatsgehad.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Arti Kozijnen,
onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een

aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever
schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

2. Voorts is Arti Kozijnen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst
door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te

ontbinden indien:

a. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance
van betaling wordt verleend;
b. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
e. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van Arti Kozijnen op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt
gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit
de Overeenkomst na te kunnen komen.
3. De Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheden de Overeenkomst met Arti Kozijnen op te schorten of te ontbinden
voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds
prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden
en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Arti Kozijnen nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die Arti Kozijnen vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Arti
Kozijnen reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever
aan Arti Kozijnen verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Arti Kozijnen gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te
schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Arti
Kozijnen eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde wordt iedere aansprakelijkheid van Arti Kozijnen voor
enigerlei schade – direct of indirect – die voortvloeit uit de onderhavige Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Arti
Kozijnen, waaronder schade als gevolg van de tenuitvoerlegging daarvan, uitdrukkelijk uitgesloten. Arti Kozijnen is

evenmin aansprakelijk voor enigerlei schade bij uitvoering van de Overeenkomst door derden veroorzaakt. Arti
Kozijnen is niet verantwoordelijk voor bij aanvang van de Werkzaamheden reeds op de locatie aanwezige zaken.

2. Ingeval Arti Kozijnen aan de Opdrachtgever diensten verleent, personeel ter beschikking stelt, adviezen verstrekt op
verzoek van de Opdrachtgever, zullen Arti Kozijnen en haar personeel in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die

daaruit mocht voortvloeien. De Opdrachtgever zal Arti Kozijnen en haar personeel vrijwaren van aanspraken ter zake.
3. Arti Kozijnen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet
halen van (op)levertermijnen.
4. Indien Arti Kozijnen ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk mocht blijken, dan is die

aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst,
althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Arti Kozijnen vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde

handelingen van Arti Kozijnen, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 6. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds
en de toestand die Arti Kozijnen redelijkerwijs had mogen verwachten, geven ARti Kozijnen recht op vergoeding van de

daaruit voortvloeiende kosten.
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van
toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Arti Kozijnen.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

1. Arti Kozijnen is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden
met c.q. behoren bij de door Arti Kozijnen of in opdracht van Arti Kozijnen vervaardigde werken en de hieraan ten

grondslag liggende door Arti Kozijnen of in opdracht van Arti Kozijnen vervaardigde Bescheiden en dergelijken. Een en
ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering
van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Arti Kozijnen voorbehouden.
3. Bescheiden die door Arti Kozijnen of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom

van Arti Kozijnen. Zij mogen door de Opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond.
4. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/ octrooirecht van toepassing is, of ten

aanzien waarvan de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de Opdrachtgever niet worden gebruikt,
gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

5. Door het verstrekken van gegevens aan Arti Kozijnen verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht
of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Arti Kozijnen in en buiten rechte

voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.
6. Arti Kozijnen behoudt zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen
van de uit de overtreding voortvloeiende schade. Een (potentiële) Opdrachtgever zal aan Arti Kozijnen bij elke
overtreding van het hierin bepaalde een gefixeerde boete van €4.500,- verbeuren, onverminderd het recht van Arti
Kozijnen om alsdan de gehele door Arti Kozijnen deswege geleden en nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 20. Onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze, door een omstandigheid welke niet aan Arti Kozijnen
kan worden toegerekend, onuitvoerbaar is, zal Arti Kozijnen met de Opdrachtgever in overleg treden over wijziging of
aanvulling van de Overeenkomst zodanig, dat daarmee zoveel als mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan de
oorspronkelijke Overeenkomst. Arti Kozijnen zal de Opdrachtgever daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor
de overeengekomen prijzen, tarieven en/of overeengekomen (op)levertermijnen.
2. Indien uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheid in zijn geheel
niet (langer) mogelijk blijkt, heeft Arti Kozijnen recht op volledige vergoeding van alle reeds door Arti Kozijnen
verrichte Werkzaamheden, gemaakte kosten en gedane leveringen.
3. Ingeval de opdracht niet kan worden voltooid als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever

heeft Arti Kozijnen eveneens recht op vergoeding van gederfde winst (positief contract belang).

Artikel 21. Annulering

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst met Arti
Kozijnen te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. Het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering en

andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met Arti Kozijnen gesloten Overeenkomst te
beëindigen.
2. Bestellingen ten aanzien van zaken uit voorraad met courante afmetingen, kunnen kosteloos worden geannuleerd, voor

zover deze nog niet door Arti Kozijnen zijn verzonden of geleverd. Maatwerk kan niet kosteloos geannuleerd worden.
Hierbij worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden voor ieder product afzonderlijk bepaald.

Artikel 22. Retentierecht

Arti Kozijnen kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of vervaardigde zaken, vermogensrechten, gegevens,
documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Arti Kozijnen onder zich houden, ondanks

een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Arti Kozijnen verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 23. Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Arti Kozijnen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van
haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige

schadevergoedingen gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming
aan de zijde van Arti Kozijnen, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige
reden aan de zijde van Arti Kozijnen waardoor Arti Kozijnen de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve
maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren. 3. Indien de fabrikant of leverancier van welke Arti Kozijnen de goederen betrekt, door welke oorzaak ook, ondanks
aanmaningen van Arti Kozijnen in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of niet goed levert, geldt dit ten aanzien
van de Opdrachtgever voor Arti Kozijnen als overmacht.

4. Indien Arti Kozijnen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk

te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

5. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: een epidemie of
pandemie, ijsgang, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en

uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van
de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering

van de Werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de
Werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of

personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de
levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de Werkzaamheden op last van de gemeente of een andere
overheidsinstelling in verband met bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de aanwezigheid van archeologische objecten
op de locatie waar de Werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle tussen Arti Kozijnen en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd
– die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen
mochten ontstaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Arti Kozijnen is gevestigd, tenzij dit
in strijd is met dwingend recht. Arti Kozijnen blijft echter bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of
het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.